นโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัว Kubet มีไว้เพื่อแจ้งให้คุณทราบว่าบริษัทรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลอย่างไร ตลอดจนระบุวัตถุประสงค์ในการประมวลผลที่เกี่ยวข้อง และยังอธิบายสิทธิ์ของคุณในฐานะเจ้าของข้อมูลด้วย

เราเป็นใคร?

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ใช้กับข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลธรรมดา เช่น ลูกค้า ผู้ใช้บริการ ซัพพลายเออร์ คู่ค้าทางธุรกิจ และบุคคลที่สามอื่น ๆ ที่รวบรวมโดยเรา (โดยบุคคลและเรียกรวมกันว่า “เรา”, “ของเรา”, “พวกเรา” หรือ “บริษัท”) ในการพัฒนาและอัปเดตโปรแกรมความเป็นส่วนตัวของเรา เราจะพิจารณาถึงพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (2019) (“PDPA”) ตลอดจนกฎหมายและแนวปฏิบัติที่มีผลใช้บังคับโดยทั่วไปในปัจจุบัน เมื่อได้รับคำถามหรือข้อกังวลของคุณ ตัวแทนของเราจะติดต่อคุณภายในเวลาอันสมควรเพื่อตอบคำถามหรือข้อกังวลของคุณ . ในบางกรณี เราอาจขอข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อยืนยันตัวตนของคุณ

ข้อมูลส่วนบุคคลคืออะไร?

นโยบายความเป็นส่วนตัว KUBET “ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ข้อมูลใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลธรรมดาที่ระบุตัวตนหรือระบุตัวตนได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้เสียชีวิตโดยเฉพาะ

ข้อมูลส่วนบุคคลใดที่เราจะเก็บรวบรวม

 • ข้อมูลประจำตัว (เช่น ชื่อ วันเกิด เพศ สัญชาติ ภาพถ่าย บัตรประชาชนและหมายเลขประจำตัว ตัวระบุอุปกรณ์ที่ไม่ซ้ำกัน ตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ ฯลฯ );
 • ข้อมูลการติดต่อ (เช่น ที่อยู่บ้าน หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่อีเมล)
 • ข้อมูลพฤติกรรมการใช้งานและการบริการของบริษัท และ/หรือ บริษัทในกลุ่มทรู หรือพันธมิตรทางธุรกิจของบริษัท และ/หรือ บริษัทในกลุ่มทรู รวมถึงการใช้บริการเครือข่ายหรือผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับบริการ
 • ข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์ของคุณเมื่อใช้บริการของเรา รวมถึงที่อยู่ IP ของอุปกรณ์ ข้อมูลรุ่นและการตั้งค่าอุปกรณ์ ข้อมูลเครือข่ายที่ใช้
 • ข้อมูลพฤติกรรมการบริการ รวมถึงประวัติการใช้บริการและผลิตภัณฑ์ของเรา;
 • ข้อมูลทางการเงิน (เช่น ธุรกรรมการชำระเงิน หมายเลขบัตรเครดิต และหมายเลขบัญชีธนาคาร)
 • บันทึกการใช้บริการเพื่อปรับปรุงคุณภาพการบริการ และ/หรือ เพื่อแก้ไขปัญหาการบริการ (เช่น ข้อมูลการบันทึกกล้องวงจรปิด บันทึกภาพและเสียงผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือสื่ออื่น ๆ เป็นต้น)
 • ข้อมูลการบริการที่จำเป็นสำหรับกลุ่มลูกค้าเฉพาะ (เช่น ลูกค้าที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น และ/หรือ ความบกพร่องทางการได้ยิน เป็นต้น)
 • ข้อมูลบางอย่างที่จำเป็นเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย หรือการร้องขอจากหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย และ/หรือคำสั่งศาล รวมถึงข้อมูลสำหรับการอ้างสิทธิ์ทางกฎหมายของเรา
 • ข้อมูลที่ละเอียดอ่อน (เช่น ข้อมูลไบโอเมตริกซ์ รวมถึงข้อมูลการจดจำใบหน้า หรือหมวดหมู่ที่คล้ายกันของข้อมูลดังกล่าว เพื่อการระบุตัวตนและ/หรือการตรวจสอบโดยใช้ข้อมูลที่ละเอียดอ่อนตามที่กำหนดในบริการบางอย่างที่คุณเลือกใช้ เช่น บริการ Mobile ID เป็นต้น) ;

แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคล

นโยบายความเป็นส่วนตัวบริษัทได้รับข้อมูลส่วนบุคคลจากคุณโดยตรง โดยบริษัทจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจากกระบวนการบริการต่างๆ ได้แก่:

 • เมื่อคุณสมัครใช้บริการอย่างใดอย่างหนึ่งของเราหรือเมื่อคุณได้รับบริการอย่างใดอย่างหนึ่งของเรา รวมถึงกระบวนการกรอกคำขอใช้สิทธิ์ของคุณ
 • เมื่อคุณสมัครใจตอบแบบสำรวจหรืออีเมลของเราหรือวิธีการอื่นใด (เช่น บริการข้อความสั้น – SMS เป็นต้น)
 • เมื่อคุณใช้ผลิตภัณฑ์และบริการของเรารวมถึงเครือข่ายโทรคมนาคมหรือผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับบริการของบริษัท เรารวบรวมข้อมูลที่จำเป็นเพื่อสนับสนุนคุณ (เช่น หมายเลขโทรศัพท์ เวลาโทร การใช้ข้อมูล การตรวจสอบคุณภาพการบริการ รวมถึงตำแหน่งของคุณเมื่อใช้บริการ ฯลฯ );
 • เมื่อคุณติดต่อพนักงานหรือตัวแทนของเราที่อาคารสำนักงาน ศูนย์ขายและศูนย์บริการของเรา หรือผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์
 • เมื่อคุณเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัทผ่านทางคุกกี้ของเบราว์เซอร์ของคุณ

วัตถุประสงค์ของการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

นโยบายความเป็นส่วนตัว เราอาจรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ต่อไปนี้อย่างน้อยหนึ่งประการ:

 • เพื่อปฏิบัติตามข้อตกลงสัญญาบริการ บังคับใช้ข้อกำหนดในการให้บริการของเรา และให้บริการและ/หรือการเข้าถึงไซต์ของคุณ;
 • เพื่อบริหารจัดการบริการของเราสำหรับการดำเนินงานภายใน รวมถึงการแก้ไขปัญหา การจัดการและการปรับปรุงเครือข่าย การเพิ่มประสิทธิภาพเครือข่าย และการอำนวยความสะดวกในบริการการชำระเงิน
 • เพื่อดำเนินกิจกรรมการวิจัย การวิเคราะห์ และพัฒนา พฤติกรรมของคุณในการใช้ผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อสร้างฐานข้อมูลและเพื่อให้บริการ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การวิเคราะห์ข้อมูล การสำรวจ การพัฒนาเทคโนโลยี และ/หรือการจัดทำโปรไฟล์) และเพื่อเสนอให้คุณ ด้วยผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ดีขึ้น และ/หรือผลประโยชน์ของบริษัท และ/หรือของบริษัทในกลุ่มทรู หรือคู่ค้าทางธุรกิจของบริษัท และ/หรือบริษัทในกลุ่มทรู
 • แจ้งและเสนอสิทธิพิเศษ ข้อมูล โปรโมชั่น และข้อเสนอที่เกี่ยวข้องกับการสมัคร การซื้อหรือขายสินค้าหรือบริการของบริษัท และ/หรือร่วมกับบริษัทในกลุ่มทรู และ/หรือพันธมิตรทางธุรกิจของบริษัท และ/หรือ บริษัทในกลุ่มทรู
 • สมัครหรือเปิดใช้บริการที่เกี่ยวข้องกับการสมัคร การซื้อ หรือขายสินค้าหรือบริการของบริษัทหรือบริษัทในกลุ่มทรู หรือพันธมิตรทางธุรกิจของบริษัทและบริษัทในกลุ่มทรู
 • เพื่อดำเนินการตามที่ได้รับแจ้งสแปมหรือหมายเลขโทรศัพท์ที่น่าสงสัย รวมทั้งแสดงรายละเอียดการบล็อกหมายเลขโทรศัพท์ดังกล่าว
 • ดำเนินการวิเคราะห์การตลาด แผนงาน และแคมเปญกิจกรรมของบริษัท และ/หรือ ร่วมกับบริษัทในกลุ่มทรู และ/หรือ พันธมิตรทางธุรกิจของบริษัท และ/หรือ บริษัทในกลุ่มทรู
 • เพื่อป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล
 • เพื่อปฏิบัติตามหรือตามที่กำหนดโดยกฎหมายที่บังคับใช้ ข้อกำหนดของรัฐบาลหรือข้อบังคับของเขตอำนาจศาลที่เกี่ยวข้อง และ/หรือความจำเป็นอื่นใดเพื่อผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายของเรา;
 • เป็นวัตถุประสงค์ที่กฎหมายที่ใช้บังคับอนุญาตให้เรารวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณโดยไม่ได้รับความยินยอมจากคุณ
 • เพื่อใช้ในการระบุตัวตนและ/หรือการตรวจสอบในการลงทะเบียนบริการของเรา;
 • เพื่ออำนวยความสะดวกในการชำระค่าบริการที่เกี่ยวข้องกับการใช้ผลิตภัณฑ์และบริการหรือการซื้อ;
 • เพื่อให้บริการหลังการขาย ตอบคำถาม/ข้อกังวลของคุณ อำนวยความสะดวกในการสอบถาม ข้อเสนอแนะ คำขอ หรือข้อร้องเรียนใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริการของเรา การชดเชย และแก้ไขปัญหา;
 • เพื่อวิจัย ติดตาม และวิเคราะห์การใช้งานของลูกค้าในเครือข่าย ผลิตภัณฑ์ และบริการของเราโดยไม่ระบุชื่อหรือส่วนบุคคล เพื่อระบุแนวโน้มทั่วไป ปรับปรุงความเข้าใจของเราเกี่ยวกับพฤติกรรมของลูกค้าของเรา
 • เพื่อแจ้งให้คุณทราบถึงการปรับปรุงหรือประกาศจากหน่วยงานกำกับดูแลและหน่วยงานของรัฐ;
 • เพื่อจัดการและปฏิบัติตามคำสั่งซื้อของคุณ ส่งใบแจ้งหนี้และใบสั่งซื้อถึงคุณ แจ้งการชำระเงิน เตรียมใบเสร็จรับเงินและใบกำกับภาษี เก็บเงินค่าบริการของเรา สอบถามการชำระเงิน และใช้สิทธิเรียกร้อง;
 • เพื่อปกป้องและรักษาบริการและเครือข่ายของเราให้ปลอดภัย และติดตามกิจกรรมของลูกค้า เพื่อปกป้องความปลอดภัยและสิทธิส่วนบุคคลของคุณ ความปลอดภัยของผู้อื่นและบริษัท;
 • เพื่อปกป้องและรักษาสถานที่ประกอบธุรกิจ ร้านค้าและบริการของทรู อาคารสำนักงาน และศูนย์บริการและการขายให้ปลอดภัย (เช่น กล้องวงจรปิดเพื่อความปลอดภัยและป้องกันอาชญากรรม)